Yara Shahidi | Photo: Thomas Whiteside.
Yara Shahidi | Photo: Thomas Whiteside.

What's your opinion?