King Kong | Source: Shutterstock
King Kong | Source: Shutterstock

What's your opinion?