Store Manager - De Bijenkorf Amstelveen M/F

Recruiter
Maje
Location
Amstelveen, Nederland, Europa
Posted
28 Jun 2022
Closes
14 Sep 2022
Ref
2022-12843
Function
Retail
Level
Manager
Beschrijving van de missie

We zijnop zoeknaareenStore Manager om onsverkoopteamteleiden.

Als ambassadeurvan onsmerk, zullenje belangrijksteverantwoordelijkhedende volgendezijn:

Management :

- Coördinerenensuperviserenvan eenverkoopteam

- Het promotenvan het high-end imago van het merk Maje, zowelintern alsextern

- Ervoorzorgendathet verkoopteamop de juistemanierwordtopgeleid

- Deelnemenaande wervingvan nieuwepersoneelsledenom de bestekandidatentebereikenenaantetrekken

Verkoop en Inventarisatie:

- Creëereenspecialeband met de klantdoor het aanbiedenvan eenuniekeservice

- Verwelkomenenassisterenvan onzehigh-end klanten

- Behoudenvan klantenbindingdoor het gevenvan passendengepersonaliseerdadvies

- De gesteldedoelenbereikenende omzetverhogendoor onzeproductenaantrekkelijktemaken

- De instructiesvan het hoofdkantooropvolgenmet betrekkingtothoe de zaakgerund moetwordenenervoorzorgendatdezewordenuitgevoerddoor het

verkoopteam

- Beherenvan de voorraadenhet aanvullenvan de concessies

Merchandising :

- Ervoorzorgendatonzewinkelgoedloopt

- Ervoorzorgendatde winkelvloergeorganiseerdis enonzeproductengerangschiktzijnvolgensde instructiesvan het management

Dit is eenoneindigelijst.

Een goedniveauvan Engels is verplicht.

Profiel

Je hebtaantoonbareervaringalsConcession Manager of Store Manager, idealiterop het gebiedvan high-end mode.

Je bent enthousiastover mode enhebteengoedekennisvan de sector ende trends.

Je hebtgevoelvoorzakeneneenuitstekendgevoelvoorklantenservice.

Je bent in staatom eenteam tebegeleidenentemotiveren.

Je bent bereidom uitdagingenaantegaan.

Word dan lid van onze teams!

Locatie

Plaats van de functie

Europa, Nederland, Amstelveen

Criteria sollicitant

Minimaal vereist studieniveau

Non renseigné

Minimaal vereist ervaringsniveau

3 jaar of meer

Talen

  • Nederlands (Courant)
  • Engels (Courant)

Similar jobs

More searches like this

Similar jobs