Stockroom Supervisor (38 hours), Calvin Klein Jeans - Roermond (€15.00)

Employer
Calvin Klein
Location
Roermond, Netherlands
Closing date
3 Nov 2023

View more

Function
Retail
Level
Manager
Hours
Full Time

Job Details

€15.00 Per hour

Calvin Klein is een wereldwijd lifestyle-merk dat een voorbeeld is van gedurfde, progressieve idealen en een verleidelijke, en vaak minimale, esthetiek. We proberen ons publiek te prikkelen en te inspireren, terwijl we provocerende beelden en opvallende ontwerpen gebruiken om de zintuigen te prikkelen.

Nu nog steeds, na meer dan 50 dan jaar, blijft Calvin Klein een culturele begrip over de hele wereld door spanningen te omarmen, ideeën aan te wakkeren en onvoorziene realiteiten te creëren. Wij geloven in een cultuur die ontdekkingen en ideeën uitlokt. We streven ernaar om een positieve impact op de wereld te hebben. Wij inspireren passie bij onze mensen. We belichamen authenticiteit en omarmen individualiteit.

Opgericht in 1968 door Calvin Klein en zijn zakenpartner Barry Schwartz, hebben we onze reputatie als leider in de Amerikaanse mode opgebouwd door onze strakke, esthetische en innovatieve ontwerpen. De wereldwijde detailhandelsverkopen van producten van het merk Calvin Klein bedroegen in 2015 meer dan $ 8 miljard en werden gedistribueerd in (meer dan) 110 landen. Calvin Klein heeft wereldwijd meer dan 10.000 medewerkers in dienst. We zijn in 2003 overgenomen door de PVH Corp.

Over DE FUNCTIE

Onze winkels zijn het leven en de ziel van ons bedrijf. Ze fungeren als onze belangrijkste contactpunten met ons steeds evoluerende klantenbestand. Naarmate de wereld van de detailhandel evolueert, zijn wij als bedrijf van mening dat, om alle andere onderdelen van de keten te laten werken, onze winkels de toon moeten zetten van waar het bij onze twee merken allemaal om draait. Ongeacht waar onze consumenten uiteindelijk een aankoop doen, onze winkels zijn altijd toonbeeld van onze geweldige merken. Als gevolg hiervan zijn onze locaties van het grootste belang, moet de eersteklas ervaring vanzelfsprekend zijn en mogen onze normen in de winkel nooit twijfelachtig zijn.

Om dit te bereiken, streven we ernaar om de personen in dienst te nemen die de waarden en normen van ons bedrijf kunnen omarmen; die geobsedeerd zijn door het leveren van geweldige service aan onze klanten en die echt geloven dat om relevant te blijven in de wereld van vandaag, we wendbaar moeten zijn en ons moeten aanpassen aan veranderingen en evolutie.

De Stockroom Manager speelt een sleutelrol bij het bereiken van deze normen door ervoor te zorgen dat het magazijn en de back-of-house-activiteiten soepel verlopen.

Verantwoordelijkheden omvatten:

 • Werk samen met een breder managementteam om voort te bouwen op zakelijke kansen en bedrijfsnormen en doelstellingen te bereiken.
 • Het nauwkeurig afhandelen van leveringen, overboekingen en andere voorraad gerelateerde taken.
 • Aannemen van inkomende leveringen in het systeem, voorraad in het magazijn organiseren en initiatief nemen om de manieren van voorraadbeheer te verbeteren.
 • Ervoor zorgen dat de bevoorrading op de werkvloer correct en tijdig wordt voltooid het team correct en efficiënt te delegeren.
 • Een belangrijke onderdeel zijn in de nauwkeurigheid van SKU's en het nemen van voorraden.
 • Analyseer rapporten op winkelniveau en maak actieplannen om de resultaten te verbeteren.
 • Deelnemen aan wekelijkse managementvergaderingen naast andere personeelsvergaderingen.
 • Duidelijk communiceren met het personeel: winkel- en individuele verkoopdoelen en andere belangrijke prestatieverwachtingen; verkoopresultaten en geeft advies over wat nodig is om de prestaties te verbeteren.
 • Eigen communicatie lijnen, alles wat met voorzieningen te maken heeft (toegangscontrole, alarmsystemen).
 • Mogelijkheid om goede relaties op te bouwen met belangrijke afdelingen/personeel in HO, B&M-team, facilities, loss prevention.
 • Werk samen met de SM om feedback te verzamelen over product- en voorraadproblemen. Opstellen van rapportages en analyses, interpretaties en actieplannen wekelijks communiceren naar het management team.
 • Loop dagelijks/wekelijks de SR door met SM of ASM.


Over JOU
 • Je hebt eerdere ervaring met toezichthoudende of specialistische functies binnen een premium- of luxemerk.
 • Je hebt eerdere ervaring in personeelsmanagement met het vermogen om conflicten en onproductieve meningsverschillen op te lossen.
 • Je beschikt over goede communicatie vaardigheden met het vermogen om gemakkelijk relaties op te bouwen.
 • Je beschikt over kennis van voorraadbeheersystemen bij voorkeur FIORI, Store Force en RFID
 • Je bent zelfverzekerd in het geven van feedback die positieve gedragsverandering bevordert.
 • Je kunt goed omgaan met veranderingen, je kunt je snel aanpassen en werken met tempo.
 • Je bent energiek en authentiek en toont een duidelijke aanwezigheid op de winkelvloer.
 • Je benadert alle problemen met een 'can do' benadering en handelt met initiatief om oplossingen in de winkel te vinden.


Over WAT WIJ JOU BIEDEN

Bij PVH begrijpen we dat het succes van onze organisatie rechtstreeks verband houdt met onze hardwerkende en toegewijde medewerkers, die hun tijd en talenten bijdragen om van ons bedrijf het succes te maken dat het is. Daarom zetten we ons in om een concurrerend en uitgebreid arbeidsvoorwaardenprogramma te bieden dat de bescherming, gemoedsrust en flexibiliteit biedt om onze medewerkers te ondersteunen - zowel thuis als op het werk.

PVH Europe en onze merken, TOMMY HILFIGER en CALVIN KLEIN, zetten zich in voor het bevorderen van een inclusieve en diverse gemeenschap van medewerkers met een sterk gevoel van verbondenheid. We geloven dat we beter worden met alle vormen van diversiteit en zijn er trots op om met toptalent uit alle lagen van de bevolking en uit alle hoeken van de wereld te werken. In de geest van inclusiviteit zullen gekwalificeerde kandidaten worden overwogen zonder rekening te houden met leeftijd, etniciteit, bekwaamheid, geslacht, genderexpressie, genderidentiteit, nationaliteit, ras, religie of seksuele geaardheid.

Calvin Klein is a global lifestyle brand that exemplifies bold, progressive ideals and a seductive, and often minimal, aesthetic. We seek to thrill and inspire our audience while using provocative imagery and striking designs to ignite the senses. After nearly 50 years, Calvin Klein continues to be a cultural catalyst across the globe by embracing tension, sparking ideas and creating unforeseen realities. We believe in a culture that provokes discovery and brave thinking. We strive to make a positive impact on the world. We inspire passion in our people. We embody authenticity and embrace individuality. Founded in 1968 by Calvin Klein and his business partner Barry Schwartz, we have built our reputation as a leader in American fashion through our clean aesthetic and innovative designs. Global retail sales of Calvin Klein brand products exceeded $8 billion in 2015 and were distributed in [over] 110 countries. Calvin Klein employs over 10,000 associates globally. We were acquired by PVH Corp. in 2003.

About THE ROLE

Our stores are the life and soul of our business. They act as our main touch points with our ever evolving consumer base. As the world of retail evolves, we, as a business, believe that for all other parts of the chain to work, our stores must set the tone of what our two brands are all about. Irrespective of where our consumers eventually make a purchase, our stores, are always a window to our great brands. As a result our locations are paramount, the first class experience must be a given and our in-store standards should never be questionable.

To deliver this, we strive to hire the individuals who live and breathe the values of our business; who are obsessed with delivering great service to our customers and who truly believe that to remain relevant in today's world, we must be nimble and adapt to change and evolution.

The Stockroom Manager plays a key role in achieving these standards by ensuring the smooth running of the stockroom and back of house operations.

Responsibilities include:
 • Partner with wider management team to build on business opportunities and achieve company standards and objectives
 • Processing deliveries, transfers and other stock-related duties accurately.
 • Accepting incoming deliveries onto the system Organizing stock in the stockroom and using initiative to improve ways of managing stock.
 • Ensuring replenishment on the shop floor is completed correctly and in a timely fashion by delegate to the team in a sufficient way.
 • Being a key player in SKU accuracy and stock takes.
 • Analyze store level reports and create action plans to improve results.
 • Participate in weekly management meetings alongside other staff meetings.
 • Clearly communicate to staff: store and individual sales goals and other key performance expectations; sales results and provide guidance on what is needed to improve performance.
 • Own communication boards, anything facility related (access controls, alarm systems).
 • An RFID champion for central London, who works closely with the central operations team assisting in other stores where needed.
 • Ability to build great relationships with key departments/personnel in HO, B&M team, facilities, loss prevention.
 • Work with the SM compiling feedback on product and stock concerns/issues. Producing reports and analysis, interpretation and action plans weekly communicating to the management team.
 • Hold daily/weekly SR walks with SM or ASM.
 • Own the roll out and operation of our in store omni channel and digital project.


About YOU
 • You'll have a previous track record within hospitality or retail.
 • You'll have previous stock handling experience.
 • You'll be an effective communicator with the ability to build relationships with ease.
 • You will work well with change, being able to quickly adapt and work with pace.
 • Knowledge of stock control systems preferably FIORI, Store Force and RFID.
 • You'll have strong people management skills with the ability to resolve conflict and unproductive disagreements.
 • You will work well with change, being able to quickly adapt and work with pace.


About WHAT WE OFFER

At PVH, we understand that the success of our organisation is directly related to our hardworking and dedicated associates who contribute their time and talents to help make our Company the success it is. That is why we are committed to providing a competitive and comprehensive benefits program that offers the protection, peace of mind and flexibility designed to support our associates - both at home and at work.

PVH Europe and our brands, TOMMY HILFIGER and CALVIN KLEIN, are committed to fostering an inclusive and diverse community of associates with a strong sense of belonging. We believe we are bettered by all forms of diversity, and take pride in working with top talent from every walk of life and corner of the world. In the spirit of inclusivity, qualified applicants will be considered without regard to age, ethnicity, ability, gender, gender expression, gender identity, nationality, race, religion or sexual orientation.

Company

For five decades, CALVIN KLEIN has been a cultural catalyst, creating a legacy of iconic imagery and provocative conversation while retaining its American DNA and youth-inspired designs. Our associates are a group of talented individuals with unique personalities and perspectives. At CALVIN KLEIN, we take risks, embrace differences and strive to make a positive impact on the world. Above all, we care passionately for the brand, our customer and each other. Founded in 1968 by Calvin Klein and his business partner Barry Schwartz, CALVIN KLEIN is one of the world’s largest and most successful designer fashion brands. We are driven by our associates, creating one of the most visionary workforces in fashion. We are proud of who we are, what we do, and the future we are creating. Global retail sales of CALVIN KLEIN products exceeded $8 billion in 2017, and CALVIN KLEIN branded products are distributed in 110+ countries. CALVIN KLEIN employs a worldwide network of over 10,000 associates and operates more than 2,000 free-standing stores globally. Calvin Klein, Inc. was acquired by PVH Corp. in 2003.

Find Us
Telephone
020 589 9888
Location
Danzigerkade
165
Amsterdam
Netherlands
1013 AP
NL

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert