Images from BoF China Priza Finalists Caroline Hu, Xu Zhi, PH5, Shuting Qiu, Staffonly, Pronounce | Collage by BoF
Images from BoF China Priza Finalists Caroline Hu, Xu Zhi, PH5, Shuting Qiu, Staffonly, Pronounce | Collage by BoF

What's your opinion?