Xiao Wen Ju in Shushu/Tong by Leslie Zhang | Source: Courtesy
Xiao Wen Ju in Shushu/Tong by Leslie Zhang | Source: Courtesy

What's your opinion?