Clockwise, left to right: Li Ning, Fan Hongwei, Zhang Zetian, Ma Jianrong, Colin Huang and Jack Ma | Collage by BoF
Clockwise, left to right: Li Ning, Fan Hongwei, Zhang Zetian, Ma Jianrong, Colin Huang and Jack Ma | Collage by BoF