Boyy's 'Karl 24' handbag | Photo: Beatrice Gutu (Instagram/@beatrice.gutu)
Boyy's 'Karl 24' handbag | Photo: Beatrice Gutu (Instagram/@beatrice.gutu)

What's your opinion?